Afspraak maken? 0546 672 303

Tarieven

Vergoeding van fysiotherapie
Voor de mogelijkheden tot vergoeding van de kosten van fysiotherapie kunt u de onderstaande website bezoeken:

www.fysiovergoeding.nl

Onze particuliere tarieven

Voor zorg die niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar omdat u geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie/manuele therapie of omdat u reeds het toegestane aantal heeft verbruikt gelden de volgende praktijktarieven:

Tarievenlijst downloaden

Deze betalingsvoorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van de behandelovereenkomst tussen u en de praktijk.

Het aantal behandelingen dat de patiënt vergoedt krijgt vanuit de zorgverzekering verschilt per zorgverzekeraar en per afgesloten polis. Wij raden u aan om goed na te gaan in hoeverre u verzekerd bent voor fysiotherapie.

In veel gevallen wordt door de praktijk de verleende diensten direct aan de zorgverzekeraar gedeclareerd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot betaling overgaan c.q. tot volledige betaling overgaan dan is de cliënt aan wie de diensten zijn verleend, c.q. in wiens opdracht de diensten zijn verleend verantwoordelijk voor de betaling, c.q. het restant van de betaling. Indien een afspraak vergeten wordt of wanneer de patiënt niet op komt dagen, geldt 100% van het tarief.

De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.